Setkávání zájmové skupiny Zdravotní TV:

Zdravotní tělesná výchova I - 2021 /FTVS UK v Praze/ - závěrečná zpráva se semináře (viz níže)

Zdravotní tělesná výchova II - 2022 /FTVS UK v Praze/  

 

 

 

Zpráva z akce: seminář ZTV 2021

Seminář ZTV 2021 pořádala katedra zdravotní tělesné výchovy a tělovýchovného lékařství  UK FTVS v Praze 17. 9. 2021, s podporou České asociace aplikovaných pohybových aktivit. Do Prahy se sjely více jak dvě desítky předních odborníků z oblasti ZTV a APA z různých částí republiky (Brna, Olomouce, Plzně, Liberce, Chomutova, Ostravy a Českých Budějovic). Jednalo se o převážně akademické pracovníky s působností na VŠ ve vzdělávání budoucích učitelů TVS, často o autory stávajících skript a významných metodiků v dané oblasti.

V dopolední části proběhly tři atraktivní workshopy: psychomotorika s Mgr. Danielou Jonášovou, Feldenkraisova metoda pro děti s Mgr. Eliškou Nejdlovou a představení pomůcky “boomwhackers” s PhDr. Radkou Peřinovou, Ph.D.

V odpolední části proběhla série krátkých příspěvků, z nichž většina představovala zajímavé projekty realizované v oblasti ZTV. Kateřina Machů představila projekt Rovná páteř, který s podporou Nadace Věry Čáslavské pomáhá učit děti v MŠ zdravému cvičení. PhDr. Vladana Botlíková (ÚTVS ČVUT) představila řadu projektů jako např. Cviky pro zdraví, vlastní blog i kampaň na facebooku. PaedDr. Petra Dobešová z Ostravy představila stránky Fyzioweb. PhDr. Klára Daďová, Ph.D. představila proběhlý projekt Pohyb pro inkluzi a nabídla odkazy na metodické materiály na webu projektu. Zmíněny byly i odkazy na četné odborné APA materiály na webových stránkách partnerského projektu olomoucké FTK UP.

Řadu odborných publikací představily prostřednictvím posteru i kolegyně z brněnské MUNI Mgr. Hana Šeráková, Ph.D. a PaedDr. Hana Janošková, Ph.D. Jednalo se např. o texty: Psychomotorika nejen pro děti, Volnočasové pohybové aktivity pro všechny aneb IVČA skáče,  Abeceda pohybové aktivity dětí, Švihadlo tradičně i netradičně pro děti předškolního věku aj.

PaedDr. Terezie Kochová, předsedkyně Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR, o.s. následně v odborném příspěvku upozornila na význam ZTV u jedinců se zrakovým postižením. Primární vada zraku vede k rozvoji celé řady odchylek v motorickém projevu, které je vhodné včas rozpoznat a reedukovat. 

V závěrečné části semináře proběhla diskuze nad současným stavem ZTV v ČR uvedená PhDr. Jitkou Vařekovou. V příspěvku byly vymezeny různé oblasti využití ZTV jakožto specifické tělovýchovné formy využívající pohybu coby prostředku k podpoře zdraví. Nejzásadnějším problémem je stále se zhoršující dostupnost předmětu ZTV na školách. Přestože roste jeho potřebnost (zvyšují se počty dětí se specifickými vzdělávacími potřebami, zhoršují se možnosti spontánní pohybové aktivity), počty škol, které výuku ZTV realizují, stále klesají.

Příčiny přímo na školách shledáváme ve snadnosti uvolnění z TV (jediným papírem, který školy rovnou rodičům nabízejí, s oporou o platnou legislativu) a obtížnou realizaci samostatného předmětu “navíc” (při současných legislativních nejasnostech kolem ZTV a velké organizační zátěži škol v jiných oblastech). Svoji roli však hraje i redukce hodin ZTV v přípravě profesionálů na vysokých školách. Některé obory ZTV nemají vůbec (speciální pedagogové, kteří by ji měli doporučovat v rámci podpůrných opatření, případně ji sami realizovat jako předmět speciálně pedagogické péče), TVS obory mají ZTV často až v navazujícím Mgr. studiu. Na praxích ve školách studenti již ZTV nepotkávají, a tak následně ani neprojevují důvěru ve vlastní schopnosti ZTV realizovat.

V diskuzi se přítomní shodli na potřebnosti zabývat se postavením školního předmětu ZTV, tak aby byl na školách dále poskytován v souladu s RVP.

Z diskuze vyplynulo pět oblastí, kde je možné uvažovat konkrétní kroky:

 1. Propojení a setkávání. 
 • Pro dosažení změn by bylo vhodné jasnější vymezení pracovní skupiny (název, odkaz na webu, možnost přihlásit se, vymezení cílů). 
 • Pracovní skupina vznikla pod křídly ČAAPA. Bylo by vhodné informace dále upřesnit a zveřejnit. Kontaktovat i ČSUTV
 • Setkání ZTV odborníků umožní získat odbornou podporu i pozitivní energii. Lze je realizovat samostavně (naživo i online) i v rámci jiných akcí (národní konference ČAAPA, Scientia Movens aj.)
 1. Spolupráce se školami a pozitivní působení na změnu obecného mínění a následně i situace je klíčové. I malé kroky hrají roli:
 • ocenění pozitivní praxe na školách, kde se práce daří
 • motivace studentů, kteří jdou na praxi k realizaci prvků ZTV v rámci praxe, vyhledávání ZTV, realizaci vlastních projektů v rámci závěrečných prací aj.
 • nabídky ZTV kurzů v rámci DVPP (obecných i specializačních)
 1. Snaha o legislativní změny
 • po ustanovení základní struktury pracovní skupiny a analýze situace lze hledat možnosti intervence u kompetentních osob a institucí.
 • Je třeba upozorňovat na zásadní rozpory (ZTV má být vyučována jako podpůrné opatření pro žáky se SVP, a to speciálním pedagogem - ten však k tomu nemá odbornou přípravu).
 1. Věda, výzkum, publikace - podpora v akademické oblasti:
 • publikovat články z oblasti ZTV (lze využít TVSM nebo APAvTaP, ale i jiné platformy s tipy pro učitele)
 • v rámci závěrečných prací se nebát návratu ke klasickým tématům školní ZTV. Průzkum ZTV na školách. Realizace ZTV programů. Prvky ZTV v pohybových chvilkách ve třídě. ZTV na různých stupních škol. Připravenost studentů TVS učit školní ZTV.
 • Usilovat o publikaci výsledků i v citovatelných odborných časopisech
 • Používat výraz “ZTV” a vztahovat se k němu (např. uvažovat možnosti využití nových pomůcek či typů cvičení v kontextu ZTV).
 • odborný “networking” je možné podpořit sdílením výsledků na Researchgate
 • vytvořit bibliografii ve vztahu k ZTV
 1. Zaměření pozornosti na didaktiku ZTV pro budoucí učitele TVS. Nutnost revidovat paradigma v souladu s moderními poznatky, a to jak v oblasti základní koncepce (definice ZTV), tak metod diagnostiky i intervence. Pokud zdraví vnímáme v kontextu biologickém, psychologickém i sociálním, nabízí ZTV široké možnosti v komplexní práci se žáky - nejen s jejich poruchami držení těla, ale také s rovnováhou, koordinací, senzo- a psychomotorickými vztahy, s jeho schopností relaxace, pozornosti i sociálními interakcemi.

Fotodokumentace z akce: (1) Facebook

Jitka Vařeková

Markéta Křivánková

Pavlína Nováková

Pavel Strnad

Časopis

Aplikované pohybové aktivity jsou svobodným prostředím, kde hledáme způsoby řešení, nikoliv důvody, proč to nejde!!!

Členové výkonného výboru

Adresa

Ulice: Třída Míru 115
Město: Olomouc
PSČ: 779 00

Email: caapa@email.cz
Číslo účtu: 5772767001/5500

Kontaktujte nás

Zadejte jméno

Zadejte email

Neplatný vstup

Design, code, editace

Mgr. Jiří Veverka