Organizační směrnice 1 – 21102010

Bod 1: Členská přihláška a přijetí člena

Přihláška za člena ČAAPA je vyhotovena ve dvou variantách: Tištěná (textový dokument) nebo elektronická přihláška. Řádně vyplněnou přihlášku podává uchazeč na adresu hospodáře ČAAPA. Hospodář zkontroluje zda má přihláška všechny povinné náležitosti. Hospodářovou povinností je vést evidenci členů. Informovat Výkonný výbor o nových žádostech. Výkonný výbor musí nadpoloviční většinou schválit žádost o členství. Žadatel se stává členem ČAAPA zpětně k datu podání žádosti. Hospodář má povinnost seznam žadatelů zaslat Výkonnému výboru nejpozději 14 dní od podání žádosti nebo jej zveřejnit na webových stránkách. Členové Výkonného výboru mají právo nepřijmout členství nového člena zasláním emailu hospodáři do 14 dní od uveřejnění. Hlasování se provádí dle bodu 2 Organizační směrnice 1-21102010.

 

Bod 2: Elektronické hlasování

Elektronické hlasování je plnohodnotná rozhodovací forma zastupující hlasování Výkonného výboru při jeho zasedání. Využívá v případech kdy není očekávána diskuse k danému hlasování. Za správný chod hlasování zodpovídá Hospodář. Toto schvalování se provádí elektronickou formou následovně: Hospodář zašle Hlasovací list všem členům Výkoného výboru. Ti mají za povinnost do čtyř pracovních dnů se k těmto žádostem vyjádřit a to vepsáním „ANO, souhlasím“ případně „NE nesouhlasím“ do Hlasovacího listu a zasláním spět na email hospodáře. Člen Výkonného výboru má právo vetovat hlasování a vyžádat si k danému bodu svolání schůze Výkonného výboru. Toto učiní emailem zaslaným v lhůtě pro hlasování Hospodáři který následne email hlasování přeruší a svolá Výkonný výbor.Neučiní-li tak považuje se toto jako zdržení v hlasování. Hospodář po uplynutí doby pro vyjádření zašle všem členům e-mail s výsledkem hlasování.

 

Bod 3 Návrh na sestavení revizní komise

Předseda Revizní Kmise:

Revizní komisaři: Mgr. Tomáš Vyskočil a PhDr. Ondřej Glazar

O Komisařích hlasuje Výkonný výbor dle bodu 2. Organizační směrnice 1-21102010

 

Bod 4 Stanovení členského poplatku na období červen 2011 – červen 2012

Členský poplatek na toto období je stanovena na 200Kč za jednoho člena. U členství organizací je to pak 300 Kč.

 

Bod 5 Výhody členství v ČAAPA

Člen ČAAPA po zaplacení členského poplatku má nárok na slevu z registračního poplatku na konferencích (20 %) a zdarma účast na seminářích pořádaných ČAAPA. Na zlevněný vstup na Karneval APA, zdarma časopis Aplikované Pohybové Aktivity v teorii a praxi (2 čísla ročně).

A práva a povinnosti vyplývající ze stanov.

 

Zpracoval: Dan Kubík V Olomouci 17. 3. 2011

 

Organizační směrnice 2  20082011


Bod 1: Deklarování garance odbornosti publikace

Odstavec a) S odvoláním na odstavec 8. 4. stanov (odborná rada garantuje odborné výstupy sdružení především v podobě časopiseckých článků, knih a dalších odborných či vědeckých výstupů, příspěvků na seminářích a konferencích), je CAAPA připravená v případě zájmu autoru knih z oblasti APA zaštítit vydávaný materiál a deklarovat kvalitu textu oficiálním logem (jednou z variant).

Odstavec b) Je vsak vhodné, aby minimálně jeden z oficiálních recenzentů byl členem odborné rady (OR) CAAPA. Na žádost autora textu, pak dle odstavce 8. 5., odborná rada rozhoduje nadpoloviční většinou svých členů o připojení garance. Toto vyjádření bude nutné zaslat emailem do 14 dni po zaslání žádosti od vedoucího OR. Vedoucí OR pak bude informovat předsedu sdružení o poskytnutí loga CAAPA jako ukazatele odborné garance textu. Toto logo s oficiálním souhlasem k využití pak bude zasláno předsedou sdružení přímo autorovi publikace.

Odstavec c) Autorem publikace může být člen ČAAPA i nečlen sdružení. Autorem může být i člen OR ČAAPA.

 

Bod 2: Změny oproti organizační směrnici 1-21102010

Odstave a) Úkoly hospodáře přecházejí na předsedu sdružení.

Odstavec b) Hlasovací list je nahrazen slovním vyjádřením (odpovědí na zaslaný email), případnými připomínkami nebo vetováním a vyžádáním si schůze výkonného výboru.

Odstavec c) Lhůta na vyjádření se zvyšuje na 14 dní z původních čtyř pracovních dní.

Odstavec d) Jména členů revizní komise budou zveřejněna na oficiálních webových stránkách v co nejkratší době (nejdéle však 14 dní od schválení výkonným výborem).

Bod 3: Oficiální webové stránky a zveřejňování aktuálních norem sdružení

Odstavec a) Za oficiální stránky sdružení a komunikační platformou pro potřeby sdružení budou považovány po svém zprovoznění stránky www.caapa.cz . Do chvíle oficiálního otevření stránek jsou za oficiální považovány http://www.apa.upol.cz/web/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=77 .

Odstavec b) Směrnice a další normy zde zveřejněné budou vždy ve znění případných změn. Změněná data budou nahrazena novými dle schválení výkonným výborem.

Odstave c) Předseda sdružení se zavazuje zprovoznit webové stránky sdružení v souladu s efektivním nakládáním s finančními zdroji sdružení do konce roku 2011.

 

Bod 3: Hlavní úkoly členů výkonného výboru

Níže uvedené úkoly jsou upřesněním úkolů a činností definovaných ve stanovách sdružení.

Odstavec a) Místopředsedové se podílejí na rozvoji příslušných oblastí APA, které mají garantovat. Snaží se o sdílení informací a kontaktovaní dalších osob v případě řešení jakékoliv problematiky APA. Snaží se o prezentaci (např. na konferencích) a prosazování krátkodobých úkolů sdružení. Iniciuje ve vhodných případech vyjádření odborné rady. Zprostředkováván a sjednává schůzky s klíčovými autoritami při jednání o prosazení krátkodobých i dlouhodobých úkolů.

Odstavec b) Tajemník jako zástupce odborné rady dává připomínky pro jednání a rozhodování výkonného výboru. Kromě hlasovacího práva má také právo tlumočit stanoviska odborné rady. Má také právo deklarovat témata, ke kterým by se před schválením měla vyjádřit odborná rada. Výkonný výbor poté zváží toto vyjádření.

Odstavec c) Hospodář zajistí svůj přístup k účtu sdružení, které má společně s předsedou. Garantuje efektivní, hospodárné a zákonné nakládání s financemi sdružení. Společně s předsedou má právo přístupu k finančním zdrojům sdružení. Je zodpovědný za vyřešení všech formálních náležitostí a převzetí přístupů k účtu sdružení od bývalého vedení.

Odstavec d) Předseda přebírá agendu s fungováním sdružení. Koordinuje a prosazuje krátkodobé úkoly schválené valnou hromadou. Vytváří týmy pro řešení aktuálních témat. Koordinuje výstupy sdružení – prezentace na konferencích, publikace, časopis, konference, semináře, odborná vyjádření. Účastní se klíčových schůzek při prosazení úkolů sdružení. Řeší případné personální agendu ve sdružení. Je zodpovědný za formální řešení změn ve stanovách. Je zodpovědný za fungování webových stránek a za její obsah. Je zodpovědný za aktivní fungování sdružení.

 

Bod 4: Hlavní úkoly členů odborné rady

Odstavec a) Spolupodílet se na odborných vyjádření k udělení garance kvality publikací z oblasti APA. Dle vlastních časových a jiných možností se spolupodílet na recenzování článků v časopise Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi a knih z oblasti APA. Dle možností se snažit zařazovat témata týkající se APA při své práci – vysokoškolská studia, konference, semináře, odborná setkání apod. Deklarovat svoje členství ve sdružení dle vlastních možností a uvážení – např. zveřejněním na svých osobních webových stránkách, jako součást životopisu, logem při prezentacích apod.

 

Organizační směrnice 3 – 25102012


Bod 1: Změna oproti směrnici 2 - 20082011

Změna v oblasti deklarace odborné garance u bodu b). Nové znění - Je však nutné, aby minimálně jeden z oficiálních recenzentů byl členem odborné rady (OR) CAAPA. Žádost autora textu a kopie recenzního posudku, člena odborné rady (včetně jeho podpisu), bude zasláno předsedovi sdružení. Předseda pak vydá stanovisko. V případě kladného stanoviska zašle elektronickou formou logo žadateli pro využití v publikaci. Toto stanovisko vydá v co nejkratším možném termínu, nejdéle však do měsíce od obdržení žádosti.

 

Bod 2: Změna placení členských příspěvků

Tímto bodem se mění termín placení členských příspěvků z období červen – červen (školní či akademický rok) na období leden – prosinec (tedy kalendářní rok). Pro přechodné období platí, že platby členských poplatků uskutečněné od června 2012 (včetně) do konce roku 2012, jsou platné i pro celý rok 2013. Osoby, které se staly členy od června 2012 do konce roku 2012, nemusí tedy v průběhu roku 2013 platit členské příspěvky v případě svého zájmu o setrvání ve sdružení.

 

Bod 3: Vydávání potvrzení o členství ve sdružení

Do ledna 2013 obdrží všichni členové sdružení kartu s identifikačním číslem, která je potvrzením jejich členství. Tímto identifikačním číslem se bude prokazovat při platbě členských poplatků jako variabilním symbolem. Pod tímto číslem bude i evidován v databázi členů.

 

Bod 4: Deklarace národní /mezinárodní konference ve spolupráci se sdružením

Za oficiální 2. národní/mezinárodní konferenci, která je organizována ve spolupráci s Českou asociací aplikovaných pohybových aktivit se pro rok 2013 považuje (viz stanovy) Mezinárodní odborná konference aplikovaných pohybových aktivit, která se koná 23. – 24. 5. 2013 v prostorách univerzitního kampusu v Brně.

Časopis

Aplikované pohybové aktivity jsou svobodným prostředím, kde hledáme způsoby řešení, nikoliv důvody, proč to nejde!!!

Členové výkonného výboru

Adresa

Ulice: Třída Míru 115
Město: Olomouc
PSČ: 779 00

Email: caapa@email.cz
Číslo účtu: 5772767001/5500

Kontaktujte nás

Zadejte jméno

Zadejte email

Neplatný vstup

Design, code, editace

Mgr. Jiří Veverka