Odpovědný autor stanov – Ondřej Ješina

 

I. Úvodní ustanovení

Název občanského sdružení: Česká asociace aplikovaných pohybových aktivit (dále jen sdružení)

Sídlo sdružení: Fakulta tělesné kultury, Třída Míru 115, Olomouc, 771 11

IČO: 22833994

 

II. Právní postavení spolku

Spolek je založeno dle zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějšíchpředpisů.

 

2.1. Spolek je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.

2.2. Spolek je právnickou osobou.

2.3. Spolek je národní organizací, která propaguje a rozšiřuje vědomosti, zkušenosti a výsledky vědeckého bádání v oblasti aplikovaných pohybových aktivit a kinantropologie a jejich praktické aplikace ku prospěchu všech osob.

2.4. Přestože spolek podporuje pohybové aktivity pro všechny osoby se specifickými potřebami, speciálně zaměřuje svoje programy a aktivity pro osoby se zdravotními postiženími či znevýhodněním, jež různé limity ovlivňují v účasti v pohybových aktivitách.

2.5. Spolek užívá zkratku – anglickou transformaci/ekvivalent a LOGO.

 

III. Cíl činnosti spolku

Cílem spolku je:

3.1.Propagovat, podporovat, a koordinovat odborná šetření ve spojení s uplatněním do praxe a zkušenosti z oblasti aplikovaných pohybových aktivit (APA) v České republice i Evropě, a podporovat aplikace výzkumů v různých praktických oblastech: výchova a vzdělání, inkluze, trénink, rekreace, volný čas.

3.2. Zpřístupňovat informace a poznatky oblasti APA a praktické zkušenosti všem zainteresovaným jednotlivcům, organizacím či zařízením.

3.3. Podporovat národní i mezinárodní spolupráci v oblasti aplikovaných pohybových aktivit.

 

IV. Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

a) členská schůze

b) výkonný výbor

c) revizní komise

d) odborná rada

 

V. Členská schůze

5.1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.

5.2. Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku starší osmnácti let podílející se na rozvoji APA.

5.3. Členskou schůzi svolává výkonný výbor dle potřeby, nejméně však 1x za 2 roky.

5.4. Výkonný výbor svolá mimořádnou členskou schůzi vždy, když o to písemně požádá více než 1/3 členů spolku, členové výkonného výboru v nadpoloviční většině nebo člen revizní komise. Koná se nejpozději do 40 dní, ale nejdříve 21 dní od doručení takového podnětu.

5.5. Členská schůze se svolává vyvěšením na internetové stránky spolku, písemnou pozvánkou (v případě, že člen nedisponuje email adresou) nebo elektronickou poštou zaslanou na adresu každého člena. Pozvánka musí obsahovat především místo, datum a čas konání členské schůze. Pozvánka musí být na adresu člena odeslána minimálně 2 týdny před datem konání zasedání členské schůze.

5.6. K platnosti usnesení členské schůze je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomný potřebný počet členů, členská schůze se svolá v náhradním termínu nejdříve 21 dní od prvního termínu a nejpozději 40 dní. Členskou schůzi svolává výkonný výbor nebo revizní komise spolku.

5.7. Hlasovací právo členů spolku je rovné.

5.8. Členská schůze:

a) rozhoduje o změnách stanov spolku,

b) rozhoduje o vstoupení (vystoupení) spolku do jiných subjektů,

c) volí na dobu 4 let členy výkonného výboru,

d) volí na dobu 4 let členy revizní komise,

e) stanoví hlavní směry činnosti spolku pro příští období,

f) rozhoduje o odvolání členů výkonného výboru a revizní komise,

g) rozhoduje o zrušení spolku a v tomto případě současně i o majetkovém vypořádání.

5.9. Členskou schůzi zahajuje výkonným výborem pověřená osoba, která i členskou schůzi řídí.

5.10. O změně stanov spolku, o zrušení spolku nebo o sloučení s jinou organizací rozhoduje členská schůze rozhodnutím 2/3 většiny počtu všech přítomných členů.

5.11. Člen výkonného výboru nebo revizní komise je volen a odvoláván nadpoloviční většinou přítomných členů spolku. Návrh na odvolání člena výkonného výboru nebo revizní komise může podat kterýkoli ze členů spolku. Návrh na odvolání člena výkonného výboru nebo revizní komise se podává při zasedání členské schůze.

 

VI. Výkonný výbor

6.1. Výkonný výbor je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá členské schůzi.

6.2. Výkonný výbor má 7 členů, jsou jimi:

a) předseda – statutární orgán

b) 1. místopředseda – oblast tělesné výchovy

c) 2. místopředseda – oblast volnočasových aktivit

d) 3. místopředseda – oblast sportu

e) 4. místopředseda – oblast komplexní rehabilitace s využitím APA

g) hospodář

h) tajemník – zástupce odborné rady

6.3. Volební období výkonného výboru je čtyřleté. Členství ve výkonném výboru zaniká:

a) uplynutím volebního období,

b) odvoláním členskou schůzí,

c) odstoupením s funkce,

d) úmrtím člena.

6.4. Výkonný výbor řídí činnost spolku v období mezi zasedáními členské schůze.

6.5. S výjimkou stanov spolku schvaluje a vydává předpisy (statuty, řády, pravidla aj.) potřebné k řízení jednotlivých oblastí činnosti spolku. Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci členské schůze, přičemž členská schůze si může vyhradit rozhodnutí v dalších otázkách.

6.6. Předseda, místopředsedové, tajemník a hospodář jsou voleni výkonným výborem z řad jeho členů zvolených členskou schůzí. Předseda svolává výkonný výbor podle potřeby, nejméně však 2x ročně.

6.7. Výkonný výbor:

a) koordinuje činnost spolku,

b) zabezpečuje plnění usnesení členské schůze,

c) zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze a to zejména k rozpočtu, hlavním směrům činnosti, k rozdělení dotací a příspěvků od státu, jiných organizací a fyzických osob,

d) rozhoduje o přijetí člena spolku,

e) rozhoduje o zrušení členství ve spolku,

f) organizuje a řídí hospodářskou činnost spolku,

g) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku spolku,

h) zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány obcí, s podniky, jinými organizacemi a fyzickými osobami.

6.8. Členové výkonného výboru zastupují spolek navenek, jednají jeho jménem, a to každý samostatně. Za spolek však podepisuje smlouvy jen jeho statutární orgán – předseda. V některých případech může předseda pověřit podpisem jiného člena výkonného výboru.

6.9. K zajištění činnosti spolku může výkonný výbor zřídit kancelář spolku.

6.10. Výkonný výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna minimálně nadpoloviční většina jeho členů.

6.11. Výkonný výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

6.12. V případě odstoupení člena výkonného výboru budou na každé volební období zvoleni nejméně dva náhradníci a o přerozdělení funkcí rozhodne výkonný výbor.

6.13. Jestliže se přes opakované nejméně trojí svolání v průběhu 3 měsíců nesejde usnášeníschopná členská schůze, přebírá výkonný výbor její pravomoci.

 

VII. Revizní komise

7.1. Revizní komise je kontrolním orgánem spolku, který je za svoji činnost odpovědný členské schůzi.

7.2. Revizní komise má 3 členy.

7.3. Revizní komise vykonává dohled nad hospodařením spolku, upozorňuje výkonný výbor na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně 1x ročně.

7.4. Pro zasedání členské schůze vypracovává revizní komise zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti.

 

VIII. Odborná rada

8.1. Odborná rada je organizační jednotka spolku; pomocný orgán sloužící pro zajištění odborné garance činností spolku.

8.2. Výkonný výbor jmenuje vedoucího odborné rady na dobu 4 let (shodnou s volebním obdobím výkonného výboru). Výkonný výbor má právo vedoucího odborné rady odvolat nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.

8.3. Odborná rada má 3, 5 nebo 7 členů.

8.4. Odborná rada garantuje odborné výstupy spolku především v podobě časopiseckých článků, knih a dalších odborných či vědeckých výstupů, příspěvků na seminářích a konferencích.

8.5. Odborná rada rozhoduje nadpoloviční většinou svých členů.

8.6. Odborná rada předkládá doporučení pro výstupy spolku. Výkonný výbor je povinen tyto doporučení respektovat a zaujmout k nim stanoviska.

8.7. Odborná rada se schází operativně, minimálně však 2x za rok. Odbornou radu svolává tajemník.

8.8. Odborná rada má svého zástupce ve výkonném výboru na pozici tajemníka.

8.9. Členem odborné rady může být pouze nositel titulu Ph.D., Doc. nebo Prof. v oblasti kinantropologie zaměřené na aplikované pohybové aktivity nebo rehabilitace.

8.10. Členy odborné rady jmenuje výkonný výbor více než 2/3 všech svých členů.

 

IX. Práva a povinnosti členů

9.1. Člen má právo:

a) podílet se na činnosti spolku,

b) volit do orgánů spolku,

c) být volen do orgánů spolku,

d) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,

e) na pravidelné informace o hospodaření spolku,

f) využívat všech výhod, které z členství vyplývají.

 

9.2. Člen má za povinnost:

a) dodržovat stanovy a vnitřní řád spolku,

b) aktivně se podílet na plnění cílů ve prospěch spolku,

c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,

d) zdržet se jakékoliv činnosti, která by mohla zpomalit nebo znemožnit dosažení cílů spolku,

e) plnit usnesení a rozhodnutí orgánů spolku,

f) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží spolku k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o jeho dobré jméno,

g) řádně a včas platit příslušné příspěvky, jakož i jiné poplatky související s jeho členstvím a činností v klubu, pokud o tom příslušný orgán klubu podle stanov rozhodl,

h) informovat o změně trvalého bydliště popřípadě kontaktní adresy.

 

X. Členství

10.1. Členem spolku se může stát na základě své svobodné vůle každá fyzická či jiná právnická osoba, která ctí stanovy, souhlasí s cíli a ostatními ustanoveními spolkem.

10.2. O přijetí za člena rozhoduje na základě písemné přihlášky výkonný výbor spolku.

10.3. Členství vzniká se souhlasem výkonného výboru, po zaplacení členského příspěvku.

10.4. Dokladem o členství je potvrzení o členství, vydané výkonným výborem spolku.

10.5. Registraci členů, otázku členských průkazů apod. upraví výkonný výbor svým vnitřním řádem.

10.6. Členství zaniká:

a) vystoupením člena písemným oznámením,

b) úmrtím člena,

c) vyloučením člena, o kterém rozhodne členská schůze spolku,

d) rozhodnutím výkonného výboru v případě, že člen neplatí příspěvky ani po výzvě do 90 dnů od data řádného zaplacení (termín placení určí výkonný výbor formou vnitřního předpisu),

e) zánikem spolku.

10.7. Členem odborné komise, revizní komise a dalších orgánů se může stát pouze člen ČAAPA, zánikem členství zaniká i funkce v komisích.

 

XI. Zásady hospodaření

11.1. Zdrojem majetku spolku jsou zejména:

- příspěvky členů spolku,

- příjmy z tělovýchovné, kulturní a společenské činnosti,

- příjmy z vlastní hospodářské činnosti,

- příspěvky a dotace od sportovních svazů,

- státní příspěvky, dotace od jiných organizací a osob,

- majetek převedený do vlastnictví spolku členem spolku,

- příjmy z činností při naplňování cílů spolku, např. dary od firem, příjmy s pořádání konferencí, odborných seminářů, školení, prodej vstupenek při pořádání sportovních, kulturních a společenských akcí, prodej publikací a brožur apod.

11.2. Za hospodaření spolku odpovídá výkonný výbor, který předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření.

11.3. Hospodář každoročně předkládá finanční uzávěrku revizní komisi.

11.4. Výši členských příspěvků stanoví výkonný výbor vždy na následující kalendářní rok.

11.5. Při zániku členství ve spolku nevznikají členovi, jehož členství zaniká, žádné nároky a do té doby poukázané členské příspěvky propadají ve prospěchspolku.

11.6. Majetek spolku je ve vlastnictví spolku jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výkonný výbor a to 2/3 většinou přítomných členů. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje členská schůze a to 2/3 většinou přítomných členů.

11.7. Zásady hospodaření upravuje vnitřní předpis spolku.

 

XII. Zánik spolku

12.1. Spolek zaniká:

a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jinou organizací z rozhodnutí členské schůze,

b) rozhodnutím státem schváleného orgánu.

12.2. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o způsobu majetkového vypořádání.

12.3. Nesejde-li se členská schůze podle odstavce V.

 

XIII. Závěrečná ustanovení

13.1. Pokud není uvedeno jinak, platí pro spolek právní předpisy platné v ČR.

13.2. Výkonný výbor může na základě rozhodnutí členské schůze vydat organizační a jednací řád spolku.

13.3. Výkonný výbor má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány peticemi.

13.4. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich registrace dle platných norem.

13.5. Spolek může na základě rozhodnutí členské schůze vydat organizační a jednací řád spolku.

13.6. Tyto stanovy byly projednány a schváleny přípravným výborem dne 17. 9. 2009 V Olomouci, upraveny na základě rozhodnutí valné hromady spolku Česká asociace aplikovaných pohybových aktivit ze dne 20. 5. 2011 v Olomouci (znovu potvrzeno valnou hromadou 24. 5. 2013 v Brně), a znovu upraveny na základě zákona č. 89/2012 Sb. dne 10. 4. 2015 a po připomínkování Krajským soudem v Ostravě, pobočka v Olomouci následně dopracovány dne 8. 4. 2016.

 

V Olomouci dne 12. 4. 2016 Předseda spolku:

Mgr. Ondřej Ješina, Ph.D.

Časopis

Aplikované pohybové aktivity jsou svobodným prostředím, kde hledáme způsoby řešení, nikoliv důvody, proč to nejde!!!

Členové výkonného výboru

Adresa

Ulice: Třída Míru 115
Město: Olomouc
PSČ: 779 00

Email: caapa@email.cz
Číslo účtu: 5772767001/5500

Kontaktujte nás

Zadejte jméno

Zadejte email

Neplatný vstup

Design, code, editace

Mgr. Jiří Veverka