Česká asociace aplikovaných pohybových aktivit je spolek založený ke dni 29. 9. 2009 dle zákona č.83/1990 Sb. O sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. IČ: 22833994.

Adresa:
Třída Míru 115
779 00 Olomouc

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Číslo účtu: 5772767001/5500

 

Spolek je národní organizací, která propaguje a rozšiřuje vědomosti, zkušenosti a výsledky vědeckého bádání v oblasti aplikovaných pohybových aktivit a kinantropologie a jejich praktické aplikace ku prospěchu všech osob. Přestože spolek podporuje pohybové aktivity pro všechny osoby se specifickými potřebami, speciálně zaměřuje svoje programy a aktivity na osoby se zdravotním postižením či znevýhodněním, jejichž účast v pohybových aktivitách ovlivňují různé limity.

Sídlem tohoto národního spolku, otevřeného i zahraničním členům, je Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci, třída Míru 115, 771 11 Olomouc. Zakládajícími členy spolku byli akademičtí pracovníci Katedry aplikovaných pohybových aktivit FTK UP v Olomouci a další osoby spjaté se studijním oborem aplikovaná tělesná výchova – Mgr. Ondřej Ješina, prof. PhDr. Hana Válková, CSc., PaedDr. Zbyněk Janečka, Ph.D., doc. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D., Bc. Dan Kubík a Mgr. Tomáš Vyskočil. V průběhu let však došlo k rozšíření členské základny i o ostatní akademická pracoviště, zejména Katedru zdravotní TV a tělovýchovného lékařství při FTVS v Praze, ale i celá řada dalších. Kromě akademických pracovníků jsou však členy i pedagogičtí pracovníci ze škol, rodiče dětí s postižením, ale i sportovci se zdravotním postižením aj. V průběhu následujících let však došlo k rozšíření a posílení členské základny. Díky vstupu zástupců prakticky všech vysokoškolských pracovišť vzdělávající odborníky v oblasti tělesné výchovy a sportu a zajména díky vstupu řady pedagogických pracovníků z praxe, ale i rodičů dětí s postižením, studentů zejména z Fakulty tělesné výchovy a sportu, Fakulty sportovních studií a Fakulty tělesné kultury. Klíčové partnerství bylo zahájeno díky členství svých zaměstnanců i subjekty jako je Centrum Paraple, Léčebný ústav Hrabyně nebo parasportovní svazy. Zástupci těchto organizací pak mohou sdílet vzájemné aktivity, je možné společně jednat ve vztahu k cílům spolku a zejména je možné zaznamenat významné zkvalitnění identifikace s celkovým pojetím oblasti aplikovaných pohybových aktivit (z ang. Adapted Physical Activity) v rovinně školní TV, volnočasových aktivit a kvality života, rehabilitace i parasportu. 

V posledních letech dochází k drobné organizační strukturalizaci, která v sobě zahrnuje zejména zřízení jednotlivých zájmových skupin (z ang. Focus group):

  • Zájmové skupiny pro zdravotní tělesnou výchovu (ZTV), která se stává hlavním partnerem i pro jednání na úrovni MŠMT. Založena jako první již v roce 2020.
  • Zájmová skupina inkluzivní tělesná výchova pak společně tvoří metodiky, vytváří a sbírá příklady dobré praxe podobně jako Zájmová skupina pro ZTV má své zástupce ve strategických komisích zřízených MŠMT nebo Narodním pedagogickým institutem ČR. Založena v průběhu roku 2020.
  • Zájmová skupina pro výzkum a diagnostiku v APA pak představuje platformu pro sdílení výsledků výzkumně zaměřených projektů a výstupů. Založena v roce 2021.
  • Zájmová skupina Pohybová terapie představuje jednoznačné propojení APA a příbuzných terapeuticky zaměřených oborů, zejména fyzioterapie, ergoterapie, ale v poslední době se objevující psychomotorické rehabilitaci. Založena 8. 12. 2023. 
  • Zájmová skupina pro podporu Parasportu a dalších sportovních systémů zaměřených na osoby s postižením je dalším směrem zájmu spolku. Tyto aktivity v kooperaci s Českým, ale i Slovenským paralympijským výborem a jeho přidruženými celonárodními svazy započali v roce 2023 s hlubší aspirací od roku 2024. Již dlouho se však někteří členové spolku významnou měrou zasluhují o rozvoj národních svazů sdružených v rámci aktivit a rozvoje ČPV, podobně však i organizací nevysílající své sportovce na Paralympijské hry jako je České hnutí speciálních olympiád, podobně jako podpora Českého svazu neslyšících sportovců. 

Další zájmové skupiny čekají na reálné dopady své práce např. v oblasti parasportu a některých dalších. 

Cílem spolku je (Stanovy spolku ČAAPA, 2009 / 2014):

  1. Propagovat, podporovat a koordinovat odborná šetření ve spojení s uplatněním zkušeností z oblasti aplikovaných pohybových aktivit (APA) v praxi v České republice i Evropě a podporovat aplikace výzkumů v různých praktických oblastech: výchova a vzdělání, inkluze, trénink, rekreace, volný čas.
  2. Zpřístupňovat informace a poznatky oblasti APA a praktické zkušenosti všem zainteresovaným jednotlivcům, organizacím či zařízením.
  3. Podporovat národní i mezinárodní spolupráci v oblasti aplikovaných pohybových aktivit.


Orgány spolku jsou valná hromada, výkonný výbor, revizní komise a odborná rada. Členem spolku se může stát na základě své svobodné vůle každá fyzická osoba starší 18 let a spolek či jiná právnická osoba, která ctí stanovy, souhlasí s cíli a ostatními ustanoveními spolku.

Významným orgánem je odborná rada, která má lichý počet členů a jejím cílem je především zajištění odborné garance činností spolku. Odborná rada garantuje odborné výstupy spolku především v podobě časopiseckých článků, knih a dalších odborných či vědeckých výstupů, příspěvků na seminářích a konferencích. Členem může být pouze nositel titulu Ph.D., docent nebo profesor. Jedná se tedy o odborně-vědeckou jednotku spolku, která splňuje všechny charakteristiky vědecké společnosti.

Časopis

Aplikované pohybové aktivity jsou svobodným prostředím, kde hledáme způsoby řešení, nikoliv důvody, proč to nejde!!!

Členové výkonného výboru

Adresa

Ulice: Třída Míru 115
Město: Olomouc
PSČ: 779 00

Email: caapa@email.cz
Číslo účtu: 5772767001/5500

Kontaktujte nás

Zadejte jméno

Zadejte email

Neplatný vstup

Design, code, editace

Mgr. Jiří Veverka