Bod 1: Deklarování garance odbornosti publikace

Odstavec a) S odvoláním na odstavec 8. 4. stanov (odborná rada garantuje odborné výstupy sdružení především v podobě časopiseckých článků, knih a dalších odborných či vědeckých výstupů, příspěvků na seminářích a konferencích), je CAAPA připravená v případě zájmu autoru knih z oblasti APA zaštítit vydávaný materiál a deklarovat kvalitu textu oficiálním logem (jednou z variant).

Odstavec b) Je vsak vhodné, aby minimálně jeden z oficiálních recenzentů byl členem odborné rady (OR) CAAPA. Na žádost autora textu, pak dle odstavce 8. 5., odborná rada rozhoduje nadpoloviční většinou svých členů o připojení garance. Toto vyjádření bude nutné zaslat emailem do 14 dni po zaslání žádosti od vedoucího OR. Vedoucí OR pak bude informovat předsedu sdružení o poskytnutí loga CAAPA jako ukazatele odborné garance textu. Toto logo s oficiálním souhlasem k využití pak bude zasláno předsedou sdružení přímo autorovi publikace.

Odstavec c) Autorem publikace může být člen ČAAPA i nečlen sdružení. Autorem může být i člen OR ČAAPA.

Bod 2: Změny oproti organizační směrnici 1-21102010

Odstave a) Úkoly hospodáře přecházejí na předsedu sdružení.

Odstavec b) Hlasovací list je nahrazen slovním vyjádřením (odpovědí na zaslaný email), případnými připomínkami nebo vetováním a vyžádáním si schůze výkonného výboru.

Odstavec c) Lhůta na vyjádření se zvyšuje na 14 dní z původních čtyř pracovních dní.

Odstavec d) Jména členů revizní komise budou zveřejněna na oficiálních webových stránkách v co nejkratší době (nejdéle však 14 dní od schválení výkonným výborem).

Bod 3: Oficiální webové stránky a zveřejňování aktuálních norem sdružení

Odstavec a) Za oficiální stránky sdružení a komunikační platformou pro potřeby sdružení budou považovány po svém zprovoznění stránky www.caapa.cz . Do chvíle oficiálního otevření stránek jsou za oficiální považovány http://www.apa.upol.cz/web/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=77 .

Odstavec b) Směrnice a další normy zde zveřejněné budou vždy ve znění případných změn. Změněná data budou nahrazena novými dle schválení výkonným výborem.

Odstave c) Předseda sdružení se zavazuje zprovoznit webové stránky sdružení v souladu s efektivním nakládáním s finančními zdroji sdružení do konce roku 2011.

Bod 3: Hlavní úkoly členů výkonného výboru

Níže uvedené úkoly jsou upřesněním úkolů a činností definovaných ve stanovách sdružení.

Odstavec a) Místopředsedové se podílejí na rozvoji příslušných oblastí APA, které mají garantovat. Snaží se o sdílení informací a kontaktovaní dalších osob v případě řešení jakékoliv problematiky APA. Snaží se o prezentaci (např. na konferencích) a prosazování krátkodobých úkolů sdružení. Iniciuje ve vhodných případech vyjádření odborné rady. Zprostředkováván a sjednává schůzky s klíčovými autoritami při jednání o prosazení krátkodobých i dlouhodobých úkolů.

Odstavec b) Tajemník jako zástupce odborné rady dává připomínky pro jednání a rozhodování výkonného výboru. Kromě hlasovacího práva má také právo tlumočit stanoviska odborné rady. Má také právo deklarovat témata, ke kterým by se před schválením měla vyjádřit odborná rada. Výkonný výbor poté zváží toto vyjádření.

Odstavec c) Hospodář zajistí svůj přístup k účtu sdružení, které má společně s předsedou. Garantuje efektivní, hospodárné a zákonné nakládání s financemi sdružení. Společně s předsedou má právo přístupu k finančním zdrojům sdružení. Je zodpovědný za vyřešení všech formálních náležitostí a převzetí přístupů k účtu sdružení od bývalého vedení.

Odstavec d) Předseda přebírá agendu s fungováním sdružení. Koordinuje a prosazuje krátkodobé úkoly schválené valnou hromadou. Vytváří týmy pro řešení aktuálních témat. Koordinuje výstupy sdružení – prezentace na konferencích, publikace, časopis, konference, semináře, odborná vyjádření. Účastní se klíčových schůzek při prosazení úkolů sdružení. Řeší případné personální agendu ve sdružení. Je zodpovědný za formální řešení změn ve stanovách. Je zodpovědný za fungování webových stránek a za její obsah. Je zodpovědný za aktivní fungování sdružení.

Bod 4: Hlavní úkoly členů odborné rady

Odstavec a) Spolupodílet se na odborných vyjádření  k udělení garance kvality publikací z oblasti APA. Dle vlastních časových a jiných možností se spolupodílet na recenzování článků v časopise Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi a knih z oblasti APA. Dle možností se snažit zařazovat témata týkající se APA při své práci – vysokoškolská studia, konference, semináře, odborná setkání apod. Deklarovat svoje členství ve sdružení dle vlastních možností a uvážení – např. zveřejněním na svých osobních webových stránkách, jako součást životopisu, logem při prezentacích apod.

Kategorie: Směrnice

O spolku

Česká asociace aplikovaných pohybových aktivit je spolek založený ke dni 29. 9. 2009 dle zákona č.83/1990 Sb. O sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. IČ: 22833994.

Adresa:
Třída Míru 115
779 00 Olomouc

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Číslo účtu: 5772767001/5500