Bod 1: Změna oproti směrnici 2 - 20082011

Změna v oblasti deklarace odborné garance u bodu b). Nové znění - Je však nutné, aby minimálně jeden z oficiálních recenzentů byl členem odborné rady (OR) CAAPA. Žádost autora textu a kopie recenzního posudku, člena odborné rady (včetně jeho podpisu), bude zasláno předsedovi sdružení. Předseda pak vydá stanovisko. V případě kladného stanoviska zašle elektronickou formou logo žadateli pro využití v publikaci. Toto stanovisko vydá v co nejkratším možném termínu, nejdéle však do měsíce od obdržení žádosti.

Bod 2: Změna placení členských příspěvků

Tímto bodem se mění termín placení členských příspěvků z období červen – červen (školní či akademický rok) na období leden – prosinec (tedy kalendářní rok). Pro přechodné období platí, že platby členských poplatků uskutečněné od června 2012 (včetně) do konce roku 2012, jsou platné i pro celý rok 2013. Osoby, které se staly členy od června 2012 do konce roku 2012, nemusí tedy v průběhu roku 2013 platit členské příspěvky v případě svého zájmu o setrvání ve sdružení.

Bod 3:   Vydávání potvrzení o členství ve sdružení

Do ledna 2013 obdrží všichni členové sdružení kartu s identifikačním číslem, která je potvrzením jejich členství. Tímto identifikačním číslem se bude prokazovat při platbě členských poplatků jako variabilním symbolem. Pod tímto číslem bude i evidován v databázi členů.

Bod 4:   Deklarace národní /mezinárodní konference ve spolupráci se sdružením

Za oficiální 2. národní/mezinárodní konferenci, která je organizována ve spolupráci s Českou asociací aplikovaných pohybových aktivit se pro rok 2013 považuje (viz stanovy) Mezinárodní odborná konference aplikovaných pohybových aktivit, která se koná 23. – 24. 5. 2013 v prostorách univerzitního kampusu v Brně.

Kategorie: Směrnice