Spolek je národní organizací, která propaguje a rozšiřuje vědomosti, zkušenosti a výsledky vědeckého bádání v oblasti aplikovaných pohybových aktivit a kinantropologie a jejich praktické aplikace ku prospěchu všech osob. Přestože spolek podporuje pohybové aktivity pro všechny osoby se specifickými potřebami, speciálně zaměřuje svoje programy a aktivity na osoby se zdravotním postižením či znevýhodněním, jejichž účast v pohybových aktivitách ovlivňují různé limity.

Sídlem tohoto národního spolku, otevřeného i zahraničním členům, je Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci, třída Míru 115, 771 11 Olomouc. Zakládajícími členy spolku jsou akademičtí pracovníci katedry aplikovaných pohybových aktivit FTK UP v Olomouci a další osoby spjaté se studijním oborem aplikovaná tělesná výchova – Mgr. Ondřej Ješina, prof. PhDr. Hana Válková, CSc., PaedDr. Zbyněk Janečka, Ph.D., doc. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D., Bc. Dan Kubík a Mgr. Tomáš Vyskočil.

Cílem spolku je (Stanovy spolku ČAAPA, 2009):

a) Propagovat, podporovat a koordinovat odborná šetření ve spojení s uplatněním zkušeností z oblasti aplikovaných pohybových aktivit (APA) v praxi v České republice i Evropě a podporovat aplikace výzkumů v různých praktických oblastech: výchova a vzdělání, inkluze, trénink, rekreace, volný čas.
b) Zpřístupňovat informace a poznatky oblasti APA a praktické zkušenosti všem zainteresovaným jednotlivcům, organizacím či zařízením.
c) Podporovat národní i mezinárodní spolupráci v oblasti aplikovaných pohybových aktivit.

Orgány spolku jsou valná hromada, výkonný výbor, revizní komise a odborná rada. Členem spolku se může stát na základě své svobodné vůle každá fyzická osoba starší 18 let a spolek či jiná právnická osoba, která ctí stanovy, souhlasí s cíli a ostatními ustanoveními spolku.

Významným orgánem je odborná rada, která má lichý počet členů a jejím cílem je především zajištění odborné garance činností spolku. Odborná rada garantuje odborné výstupy spolku především v podobě časopiseckých článků, knih a dalších odborných či vědeckých výstupů, příspěvků na seminářích a konferencích. Členem může být pouze nositel titulu Ph.D., docent nebo profesor. Jedná se tedy o odborně-vědeckou jednotku spolku, která splňuje všechny charakteristiky vědecké společnosti.

 
Kategorie: Uncategorised

Odhlasování programu - 18 ano, 1 zdržen hlasování

Vysvětlivky: Týká se Ondry     Týká se všech

Platby členů

-          Ondra připomene v první polovině března, do 3 měsíců od začátku roku zaplatit, po výzvě

Návrh

-          Návrh Evy Kacanu je, aby byl sloupeček na stránkách a u toho „zaplaceno“

-          Další návrh – mít své heslo a člověk zjistí, zda zaplatil (problém zapomenuté heslo, atd. atd.)/nebo naopak, ať zaplatil/nezaplatil vidí všichni, člověk si to bude lépe hlídat

-          Deadline pro zaplacení - kdo nebude mít zaplaceno, prostě „jde pryč“

-          P. prof. Válková - součástí změny stanov i změna termínu pro platbu členského příspěvku- nezapomenout!!! v květnu odhlasovat toto datum

-          Členské příspěvky jsou na webmastra, Karneval APA (ČAAPA se podílí – letos 10. 4.)

Plánované setkání Valné hromady

-          Úprava stanov do roku 2016 dle nového občanského zákoníku

-          Změna názvu z občanského sdružení

-          Potřeba se domluvit, jakou formou se Valná hromada sejde

-          2015 se bude konat Valná hromada, kde se bude volit nové vedení (poslední volby v roce 2011)

Návrh

-          Varianty Valné hromady

  1. oOlomoucOlomouce nejvíce členů) – 19 ANO
  2. oSpojit Valnou hromaduKarnevalem APA (na který ČAAPA přispívá)

-          P. prof. Válková – zjistit si na fakultách, zda se něco nepořádá, co by mohl být důvod k setkání

-          Návrh jednodenního semináře s Valnou hromadou – například „Co je ve speciální pedagogice připravované“, také výměna vědeckých témat, která by se dala sdílet a dělat např. v Praze, např. HBSC, průzkum na univerzitách – seminář pro členy ČAAPA, případně pro studenty

-          Seminář Integrace Jiná cesta

-          Valná hromada – nebude se řešit jen placení příspěvkůJ, ale hlavně i např. obsahová stránka časopisu)

Funkce odborné rady

-          Člen odborné rady může být ten, kdo má doktorský titul, „rada moudrých“, která je více slyšet J

-          Pokud člen OR recenzuje knihu, smí užít logo ČAAPA, když je někdo recenzentem z ČAAPA, smí se použít logo

-          OR by měla toto začít využívat, respektive, členové využívat OR na recenzi!

Systém efektivního fungování

Návrh

-          Systém sdílení, „kdo co dělá“

  1. oČlenové výkonného výboru mají možnost vidět, kdo co dělá – bylo by třeba tlačit na každého, ať sdílí své aktivity, ať se ví, kdo co dělá
  • Problém – ne každý člen je interaktivní, mohla by jít výzva, kdo z členů chce být interaktivní atd.. (úkol Ondra J)
  1. oNávrh interaktivní mapy na stránkáchmožností vkládání akcí

-          Noví členové

  1. oJe nějaké omezení členů? Ne,podstatě kdo chtěl
  2. ominulosti rodiče dětí, absolventi, studenti, absolventi kurzů, motiv také knihy J

APA v teorii a praxi

-          Letos dotováno projektem Petry Kurková z projektu, zatím se nikdy neplatil, tisk čísla je 20000 Kč!

-          V budoucnu bude prodejný!

-          V budoucnu bude elektronický? Nebo papírový? Vydavatelé z Číny?:-)

-           

Konference & semináře

-          Snaha mít semináře v letech, kdy není konference

-          Seminář „Integrace – jiná cesta“ pro cca 40 lidí

  1. owww.apa.upol.cz – sborníky elektronicky

ČAAPA

Návrh:

-          Zamyslet se nad tím, co od sdružení chceme – na konferenci spoustu témat zaznělo, ale spousta ne…!

-          Zvážit systém zapojit se do dalších organizací - ČASPV, vstup do dalších zastřešujících organizací (musí schvalovat Valná hromada) – zasílat návrhy během následujících týdnů

-          Pozor na kolize ve stanovách!

-          Zvážit ČAAPA do mezinárodních projektů – Ondra se bránil, ale pokud bude většina pro…

-          Řada projektů pro „osoby“, ne pro organizace

-          Chtěl by někdo do nějakého projektu vstoupit? A do kterého?

Pozor! Kdyby byl projekt, za který by byly finance, mohly by být zaměstnanci pouze 1/3 spolku

DEBATA

-          P. prof. Válková – Bylo by dobré dávat vědět do České kinantropologie – Ondra napíše do České kinatropologie, co se na konferenci dělo!

Kategorie: Uncategorised

Bod 1: Změna oproti směrnici 2 - 20082011

Změna v oblasti deklarace odborné garance u bodu b). Nové znění - Je však nutné, aby minimálně jeden z oficiálních recenzentů byl členem odborné rady (OR) CAAPA. Žádost autora textu a kopie recenzního posudku, člena odborné rady (včetně jeho podpisu), bude zasláno předsedovi sdružení. Předseda pak vydá stanovisko. V případě kladného stanoviska zašle elektronickou formou logo žadateli pro využití v publikaci. Toto stanovisko vydá v co nejkratším možném termínu, nejdéle však do měsíce od obdržení žádosti.

Bod 2: Změna placení členských příspěvků

Tímto bodem se mění termín placení členských příspěvků z období červen – červen (školní či akademický rok) na období leden – prosinec (tedy kalendářní rok). Pro přechodné období platí, že platby členských poplatků uskutečněné od června 2012 (včetně) do konce roku 2012, jsou platné i pro celý rok 2013. Osoby, které se staly členy od června 2012 do konce roku 2012, nemusí tedy v průběhu roku 2013 platit členské příspěvky v případě svého zájmu o setrvání ve sdružení.

Bod 3:   Vydávání potvrzení o členství ve sdružení

Do ledna 2013 obdrží všichni členové sdružení kartu s identifikačním číslem, která je potvrzením jejich členství. Tímto identifikačním číslem se bude prokazovat při platbě členských poplatků jako variabilním symbolem. Pod tímto číslem bude i evidován v databázi členů.

Bod 4:   Deklarace národní /mezinárodní konference ve spolupráci se sdružením

Za oficiální 2. národní/mezinárodní konferenci, která je organizována ve spolupráci s Českou asociací aplikovaných pohybových aktivit se pro rok 2013 považuje (viz stanovy) Mezinárodní odborná konference aplikovaných pohybových aktivit, která se koná 23. – 24. 5. 2013 v prostorách univerzitního kampusu v Brně.

Kategorie: Uncategorised

O spolku

Česká asociace aplikovaných pohybových aktivit je spolek založený ke dni 29. 9. 2009 dle zákona č.83/1990 Sb. O sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. IČ: 22833994.

Adresa:
Třída Míru 115
779 00 Olomouc

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Číslo účtu: 5772767001/5500